Open Nav emanuele battista

La rèse de le cunde Mondadori 2016

La rèse de le cunde

(Ricordando Totò)

 

No nzacce… iève nu sènne

… o iève addavère,

recherdànne… recherdànne…

boh… iève matìne o iève sère?

M’acchiàve… a na vanne…

ca jì… sacce… non canescève,

cammenàve zembànne-zembànne,

ma la stanghèzze non la sendève.

Nu poste bèlle, troppe bèlle,

l’arìie frèscke , profumàte

de gelzomìne e camomìlle

e u core mu sendève ‘nzuccaràte.

L’accèdre do cìile ialde-ialde

ascennèvene fresckànne-fresckànne,

fescènne iune drèt’o ualde

e se ne scèvene scecquànne-scecquànne.

‘Mènz’a cusse Paravìse eccezionàle,

tanda e tanda gènde stève,

vestùte tutt’uguàle che le senàle

bianghe u chelòre de la nève.

Iune assoltànde, ‘mbèsce,

pertàve nu senàle gnore,

ma chiù gnore de la pèsce

e s’atteggiàve com’a nu segnòre.

A nu cèrte momènde,

s’alzò nu sorte de vendàcce,

fatte de pòlvere d’argiènde

ca me venève tutte ‘mbacce.

Tutte na volde, all’’mbrevvìse,

acquànne tutte se bacò,

combarì nu vecchie tise-tise

e che na vosce pesànde gredò.

Se veldò a cudde cu senale gnore

e nge decì: “A te, screanzàte,

come te iacchie dò, jìsse fore!

Non iè dò u poste tu, da do’ si passàte?

Vagabònde, brutte filabustìire,

probbie tu ca si state nu malannàte

te uè mesckà jìnd’a cusse gire

de figghie mi asseduàte.

“Ma come –respennì- jì so’ u Marchèse,

  so’ nu nòbbele, so’ assà ‘mbortànde,

  cusse poste me spètte, e senz’offèse,

  segnerì te rendi cunde ce tine nande?”.

“ Eppò, ianze, càpete giuste-giuste,

  iì stogghe nu picche resendùte,

  u poste iè bèlle, me piasce, me dà guste,

  ma chidde crestiàne, ce so’: sfasulàte e spresedùte?”

“Nà dà, ce stà’: u remmatìire de Gennarìne,

  chiù dà, u muèrte de fame de Giuanne,

  e cudd’alde, nà u strepiàte de Franghìne:

  non me se decènne fessarì, non me si ‘mbregghiànne”.

“Avàste… statte citte-citte,

  fernìscele de gastemà

  chisse figghie mi benedìtte,

  no nde se permettène chiù! ‘Nziamà”!

“Mò da dò a da sparèsce,

  u poste tu iè dà, mènz’a le fiamme,

  a do’ u chiù fetènde abbramèsce

  e gride u aiùte della mamme”.

“Ma segnerì ce si matte?

  Jì ià scì ‘mènz’a chedda marmàglie.

  Ma tu mi si canesciùte: jì so’ fratte,

  jì iève nu padretèrne in Itàglie”.

“O’, jì so’ nu ricche Marchèse,

  patrùne de tanda proprietà,

  reschetève sacche de terrìse ogne mèse

  e ogne cose me petève accattà”.

“Marchè, viste ca no nzi capesciùte nudde,

  mò tu iàpreche jì u cervìdde:

  ciò ca tu tenìve, tu avève date jì, « cerùdde» (carino)

  e tu si fatte u malachìdde”.

“Te si mangiàte tutte sule-sule

  senza penzà ma’ a nesciùne,

  acchiamendàve a ciò ca tenìve com’a nu mule,

  p’uore e u potère ne si fatte de malazziùne.

“Egoìste, senza core e senza combassiòne,

  no nzi avùte ma’ na stille de pietà,

  no nzi date ma’ nu beccòne

  a tanda poverìdde ca t’avònne cercàte la caretà”

“Chiù ne tenìve e chiù ne velìve,

  nemmànghe le figghie se velùte:

  tutte le criatùre ca te mannàve,

  iìnd’a la vènde le si accedùte.

“E mò, niendemène uè ièsse trattàte

  com’a chisse bèlle cheneghiùzze,

  ca pe totta la vite avònne state

  na lusce de sperànze ‘mènz’o muzze”.

“Gennarìne, ca tu si chiamàte -u remmatìire-

  respètt’a te iève nu rè.

  Pure ca stève sèmme senza na lire

  ma’ nudde m’à cercàte com’a nu te-tè”.

“Dèsce figghie s’à cresciùte

  jìnd’a na case ca iève nu carvùtte,

  senza terrìse, ma che u-amore asselùte,

  pe falle devendà crestiàne, la vita so s’à strutte”

“S’à levàte u beccòne da ‘nganne

  iune pe iune pe tutte le figghie,

  fin’a quande, u l’uldeme à fatte granne

  e pure jìdde s’assestemàte la famìgghie”.

“E tu, mò, pretìnde de ièsse trattàte

  com’a chisse uagnùne sande.

 « Ce avùte avùte., ce à date à date ».

  dò, ‘ngìile non vale, berbànde!

“Tu ce te penzàve,

  ca che la morte tutte fernève

  e tutte ciò ca si fatte non chendàve:

  tande nesciùne u sapève?”

“Marchè, me despiàsce, si sbagliàte,

  mò si arrevàte a la rèse de le cunde,

  da iosce pe te na vita nove à chemmenzàte:

  che la morte no nze mètte u punde”.

 

“La morte non iè na levèlle”!

 

                                                           

Top